Den Haag ,
26
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) op 24 april in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.

Het was – samen met een sessie in Drenthe – de start van een reeks bijeenkomsten over de regionale aanpak van de energietransitie. Per provincie worden tussen april en juli bijeenkomsten over dit onderwerp gehouden, georganiseerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Eerst een ambtelijke sessie, ter voorbereiding op een daarop volgende bestuurlijke bijeenkomst.

Volle agenda
De energietransitie brengt veel teweeg voor decentrale overheden, bij wie het onderwerp dan ook hoog op de agenda staat. Het gaat hard met de omschakeling naar duurzame energie: het aantal projecten dat bijdraagt aan de energietransitie neemt in rap tempo toe. Opwekken van duurzame energie door particulieren groeit zelfs harder dan verwacht. En dit heeft zijn weerslag op omgevingsplannen in de regio. “De maatschappelijke opgaves die op ons afkomen zijn groot”, sprak de Brabantse gedeputeerde Annemarie Spierings (portefeuillehouder Energie) in haar welkomstwoord. “We zijn allemaal in beweging, maar er is méér nodig om de uitdaging aan te kunnen. We gaan nieuwe wegen bewandelen, dat vraagt om samenwerking en kennisuitwisseling.”

Regionale strategieën
Marjolein Bosman (Energieteam VNG) beaamde dat er al heel veel gebeurt. Bosman: “Bijna iedere gemeente wil op tijd energieneutraal zijn. Er zijn al heel veel regionale strategieën in ontwikkeling. Ze zien er allemaal net iets anders uit, want elke regio heeft zijn eigen DNA. Dat is ook prima. Maar de strategieën moeten wel vergelijkbaar zijn met een uniforme rekenmethodiek. En een uniforme inhoudsopgave.” Iedere regio werkt daarom aan een REKS (Regionale Energie en Klimaatstrategie), die wordt ingebracht in het Klimaatakkoord, waarover nu nog wordt onderhandeld en de besluitvorming in juli wordt verwacht. Bosman: “Het zal waarschijnlijk gaan om een akkoord op hoofdlijnen dat in de loop van het jaar verder wordt uitgewerkt.”

Veel vragen
De decentrale overheden hebben dus nog ruimte om hun inbreng te geven en lijken die tijd ook nodig te hebben. Want de REKS maakt onder ambtenaren veel vragen los, bleek tijdens de bijeenkomst in Den Bosch. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de regionale energiestrategieën die er al liggen, vroegen vertegenwoordigers van koploperregio’s zich af. Verscheidene beleidsadviseurs gaven aan dat er bovendien meer kennis, financiële slagkracht en capaciteit nodig is om de volgende stap te maken in het proces. “Ik werk bij een kleine gemeente met maar een halve FTE voor Energie. Ik vraag me af hoe ik het allemaal moet gaan bolwerken”, merkte iemand op. Ook werd geconstateerd dat het bedrijfsleven, woningcorporaties en andere partijen al staan te trappelen om te verduurzamen. “Terwijl wij als overheid nog plannen aan het maken zijn. We zullen tempo moeten maken als we willen voorkomen dat we een remmende factor worden.”

Aanmelden
De komende maanden worden per provincie ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten over de REKS gehouden. Wie betrokken is bij de beleidsontwerpen en nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kan zich aanmelden via https://inschrijven.uvw.nl. U kunt hier ook het recente overzicht vinden van data en locaties.