Den Haag,
15
september
2020
|
15:47
Europe/Amsterdam

Rijk, investeer mee in economie, energietransitie en woningmarkt

Prinsjesdagreactie van de gezamenlijke provincies

De gezamenlijke provincies reageren positief op de troonrede. De coronacrisis zorgt voor flinke donkere wolken, toch blijft het Rijk investeren in de toekomst van Nederland. De provincies ondersteunen die lijn. Voorzitter van het IPO, Theo Bovens; “We zetten de schouders eronder als één overheid. De samenwerkende provincies pakken ook hun rol en werken samen aan herstel en ontwikkeling.”

Regionale economie; investeer in transities
Bedrijven, met name MKB, zijn de drijvende kracht in de regio. Wij zien dat daar nu grote gaten vallen en mensen hun baan verliezen. Als we niet uitkijken verliezen we het regionale verdienvermogen dat in jaren is opgebouwd. Provincies zetten altijd al in op versterking van de economie. Wij zien dat daar nu door het Rijk middelen voor vrij worden gemaakt. Ook het Groeifonds biedt mogelijkheden voor de toekomst. Daarmee wordt het verdienvermogen van heel Nederland versterkt. Het is daarnaast belangrijk om de noodzakelijke transities op gebied van klimaat & energie, infrastructuur en digitalisering mogelijk te maken.

Graag zorgen wij er samen voor dat dit geld terecht komt waar het ook het meeste effect heeft voor mensen: in de regio.

De provincies hebben gezamenlijk een Herstelplan opgesteld voor de regionale economie. Dit is hier te vinden.

Gezonde gemeenten, gezonde provincies
De provincies zijn blij dat de noden van de gemeenten door dit kabinet serieus worden genomen. Het is goed dat er extra geld beschikbaar komt voor gemeenten. Zij kunnen daarbij streven om belangrijke diensten als jeugdzorg, sport en cultuur overeind te houden. Het is goed dat de opschalingskorting voor gemeenten wordt opgeschort. 

Ook provincies hebben zich fors ingespannen om de schade door corona in diverse sectoren te helpen verminderen. We rekenen erop dat kabinet deze inspanningen op gebied van cultuur, regionale economie ruimhartig compenseert, evenals de schade door gederfde inkomsten.

Regie op de woningmarkt ligt al op de juiste plek
Provincies herkennen zich in de woningbehoefte. Welke woningen en waar ze moeten komen is een taak die provincies herkennen. Met oog voor maatschappelijk draagvlak en regionale mogelijkheden spannen provincies zich ook in voor een evenwichtige invulling van woningmarkt.

Cultuur
Al eerder riepen provincies op om meer geld voor cultuur beschikbaar te stellen. 482 miljoen voor de cultuursector en 15 miljoen extra voor Fonds Podiumkunsten doet recht aan die inspanning. Zo kan heel Nederland profiteren van het cultuurgeld.