Den Haag,
21
december
2018
|
16:57
Europe/Amsterdam

Samen naar een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet

De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken voor een optimale werking van het DSO-LV (landelijke voorziening). Ook het uitvoeren van evaluaties en het nemen van besluiten hierover, geschilbeslechting, looptijd en procesafspraken voor eventuele toekomstige uitbouw van het DSO-LV zijn opgenomen in de beheerovereenkomst. De partijen spraken ook de intentie uit om het Kadaster in 2019 de opdracht te gunnen voor het tactisch beheer. Het ministerie van BZK neemt namens de interbestuurlijke partijen het strategisch beheer op zich. De huidige ontwikkelpartners, zoals Geonovum, Kadaster en Rijkswaterstaat, zijn beoogd voor het operationele beheer.

Voorafgaand aan de ondertekening vroegen de provincies aandacht voor de afspraken die in het Bestuursakkoord in 2015 zijn vastgelegd over de zogeheten scenario’s. Zij wezen hierbij de Minister op de verantwoordelijkheid van het Rijk om zorg te dragen voor de financiële investeringen om het DSO uit te bouwen tot het beoogde ambitieniveau. De Minister bevestigde het belang om vast te houden aan de afgesproken ambitie. Zij gaf aan er alles aan te doen om daar de financiële middelen voor te vinden.​

Samenvatting

Het IPO ondertekende samen met de andere bestuurspartijen met wie zij werkt aan de invoering van de Omgevingswet, VNG, Unie van Waterschappen en het Rijk, op 18 december jongstleden de beheerovereenkomst voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee is er gezamenlijke instemming bereikt over het inrichten van het beheer en het waarborgen van de stabiliteit van het DSO Landelijke Voorziening (DSO-LV).

Vlnr: de heer Janssen (IPO), de heer Poppelaars (UvW), de heer Jacobs (VNG) en Minister Ollongren (BZK).

Foto: Jurgen Huiskes