Den Haag ,
24
maart
2020
|
15:03
Europe/Amsterdam

Snelheidsverlaging levert ruimte voor nieuwe woningbouwprojecten

Samenvatting

Door de verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de snelwegen vind er minder stikstofdepositie plaats. Provincies kunnen de depositieruimte die vrijkomt als gevolg van deze maatregel gebruiken voor het verlenen van vergunningen aan woningbouwprojecten. Vanaf nu nemen de provincies vergunningsaanvragen in behandeling voor woningbouwprojecten die aanspraak doen op deze vrijgekomen ruimte.

Stikstofregistratiesysteem

In Nederland slaat te veel stikstof neer op de natuur. De verlaging van de maximumsnelheid is de eerste landelijke maatregel die het kabinet heeft ingevoerd om de stikstofneerslag terug te dringen. Van de vrijgekomen ruimte kan maximaal 70% worden gebruikt voor vergunningen; de overige 30% komt ten goede aan de natuur. De ruimte die vrijkomt wordt geregistreerd in een stikstofregistratiesysteem. Hier kunnen provincies gebruik van maken voor het verlenen van vergunningen aan woningbouwprojecten. Het stikstofregistratiesysteem is een verantwoordelijkheid van de minister van LNV, evenals de onderbouwing er van. Deze onderbouwing is een voorwaarde voor de provincies om van het stikstofregistratiesysteem gebruik te kunnen maken.

Beperkte ruimte: extra bronmaatregelen nodig op korte termijn

De verlaging van de maximumsnelheid levert niet in iedere provincie evenveel ruimte op. In Zuid-Holland geldt bijvoorbeeld op veel wegen al een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Dit betekent dat de snelheidsmaatregel in deze provincie weinig ruimte oplevert, terwijl juist hier de behoefte groot is. In andere provincies liggen woningbouwprojecten soms in de directe nabijheid van een Natura 2000-gebied. Ook hier levert de snelheidsmaatregel onvoldoende depositieruimte op. Landelijke maatregelen zijn op korte termijn dan ook hard nodig om meer stikstofruimte te creëren. De verwachting is dat zonder deze extra ruimte, provincies slechts op beperkte schaal vergunningen kunnen verlenen. Er is meer nodig om de nationale woningopgave te realiseren.

Woningbouw en infraprojecten

De vrijgekomen depositieruimte wordt in eerste instantie gebruikt voor woningbouwprojecten. Vanaf 24 maart kunnen aanvragen worden ingediend. Ontvankelijke aanvragen – die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld op de website van BIJ12 – worden op volgorde van binnenkomst geprioriteerd en behandeld. De eerste zes weken vormen hierop een uitzondering. In deze periode worden eerst alleen aanvragen voor woondeals en – na twee weken – ook voor grote woningbouwprojecten behandeld. Na deze periode worden alle ontvankelijke aanvragen ontvangen sinds 24 maart op volgorde van binnenkomst behandeld.

De vrijgekomen depositieruimte wordt ook gebruikt voor het realiseren van zeven grote infraprojecten: A27/A12 Ring Utrecht; A1/A28 knooppunt Hoevelaken; A6 Almere-Lelystad; A4 Haaglanden; Innova58 Tilburg-Eindhoven; A27 Houten-Hooipolder; en Innova58 Annabosch–Galder. De toewijzing van de depositieruimte vindt plaats in onderlinge afstemming tussen Rijk en Provincies. Woningbouwprojecten hebben hierbij altijd voorrang.

Meer informatie

Initiatiefnemers kunnen meer informatie vinden op www.bij12.nl en op www.aanpakstikstof.nl over het vergunningsverleningsproces vinden.