Den Haag ,
22
november
2019
|
14:30
Europe/Amsterdam

Stikstof: vergunningen weer mogelijk maar we zijn er nog niet

Onder bepaalde voorwaarden kunnen weer vergunningen worden toegekend voor (woning-)bouwprojecten in Zuid-Holland. Met dat bericht kwam gedeputeerde Jeannette Baljeu tijdens de informatiebijeenkomst over stikstof die de provincie en de VNG afdeling Zuid-Holland voor gemeentebestuurders hadden georganiseerd op 15 november.

De gedeputeerde liet er geen misverstand over bestaan dat er nog een enorme maatschappelijke opgave ligt. De oplossingsrichting? Een gebiedsgerichte aanpak waaraan alle economische sectoren bijdragen en waarin we met elkaar tegenstellingen overbruggen.

“Mede dankzij de maatregelen die het Rijk onlangs heeft genomen om de uitstoot van stikstof te beperken is er weer beperkte ontwikkelruimte. Onze economie zit niet ‘op slot’, ook doordat we zelf in Zuid-Holland een aantal stappen hebben gezet. Ik roep gemeentebesturen op om de ruimte die er is goed te benutten zodat bijvoorbeeld woningbouwprojecten weer mogelijk worden. Toch wil ik heel duidelijk zijn: er is nog veel werk aan de winkel voordat er echt weer structureel ruimte is voor zowel economie als natuur”, aldus gedeputeerde Baljeu. Voorzitter Guus Elkhuizen van de VNG-werkgroep over stikstof in Zuid-Holland ging nog een stap verder: “We hebben hier te maken met een enorm maatschappelijk probleem. Wij moeten allemaal in actie komen en we komen alleen tot oplossing als we over onze eigen grenzen heen durven stappen.”

Beleidsregel

De provincies hebben gezamenlijk een zogenoemde beleidsregel vastgesteld, waarin voorwaarden staan beschreven waaronder ruimtelijke en economische projecten doorgang kunnen vinden, ook als ze leiden tot (beperkte) extra depositie van stikstof. Deze wordt momenteel nog besproken met het kabinet. Dankzij een aantal landelijke maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken kunnen bijvoorbeeld weer vergunningen verleend worden voor woningbouwprojecten die niet of nauwelijks leiden tot extra stikstofuitstoot. In andere gevallen kan ontwikkelruimte gecreëerd worden voor een project door elders de uitstoot van stikstof te beperken.

Gebiedsgerichte aanpak

Voor de middellange termijn werkt de provincie nu met verschillende partners aan een gebiedsgerichte aanpak. Per stikstofgevoelig Natura 2000 gebied bekijken we de mogelijkheden voor het terugbrengen van de stikstofdepositie. In Zuid-Holland gaat het om 13 van de in totaal 21 Natura-2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. We kijken in en rond deze gebieden ook naar kansen om slimme combinaties te maken met andere opgaven. Denk aan bodemdaling, het klimaatakkoord en het programma Duurzame Veehouderij. Op dit moment werken we aan gebiedsanalyses. Daadwerkelijke maatregelen en daarmee resultaten zijn pas over langere tijd te verwachten. Tot die tijd moeten we dus ook andere maatregelen blijven nemen om nieuwe economische ontwikkelingen in de provincie mogelijk te maken.

Partners

De bestuurlijke informatiebijeenkomst is een van de initiatieven die de provincie heeft genomen om samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke partners tot oplossingen te komen voor de stikstofproblematiek die volgde nadat de Raad van State in mei 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaarde. Hierdoor was er geen basis meer om vergunningen te verlenen voor economische activiteiten die leiden tot extra stikstofdepositie. Een teveel aan stikstof is namelijk schadelijk voor de natuur en nadelig voor de biodiversiteit. De provincie wil de economie stimuleren, maar wel met oog voor onze natuurgebieden. We moeten daarom goed weten hoeveel stikstof onze natuurgebieden aan kunnen, hoeveel wij nu uitstoten en waar eventueel nog ontwikkelruimte is.