Den Haag,
10
oktober
2019
|
13:50
Europe/Amsterdam

Taskforce Sorgdrager presenteert rapport

“Graag gaan we in gesprek over de volgende stap”

Samenvatting

Overheden en bedrijven lopen in het circulair inzetten van producten en materialen tegen afvalwet- en regelgeving aan. De huidige wet- en regelgeving is gericht op een lineaire economie die uitgaat van producten en afvalstromen. Dit was aanleiding voor de taskforce Sorgdrager – onder leiding van Winnie Sorgdrager - om in augustus 2018 aan de slag te gaan met de opdracht; ‘breng advies uit over hoe de belemmeringen weg te nemen die door overheden en bedrijven worden ervaren in afvalwet- en regelgeving en de uitvoering daarvan, bij het streven naar een circulaire economie.’ Het onafhankelijk advies is op 10 oktober gepresenteerd. IPO zat in de taskforce en reageert.

 

Belemmeringen in de uitvoering
Een belangrijke constatering van de Taskforce is dat de belemmeringen voor slechts een deel in de wet- en regelgeving zitten. Het grootste deel van de belemmeringen zit in de uitvoering hiervan. Regels worden vaak niet eenduidig geïnterpreteerd en experimenteren met nieuwe productieprocessen blijkt soms lastig.De Taskforce constateert dat initiatieven hierdoor kleinschalig blijven,terwijl het nu tijd is voor meer omvangrijkere innovatieve processen.

Reactie IPO
De algemene conclusie dat belemmeringen vaker in de interpretatie van regels zitten en niet in de wet- en regelgeving zelf is iets wat we ambtelijk als provincies herkennen; de ene vergunningverlener blijft in ‘de middencirkel staan’ en strak binnen de kaders, terwijl de andere vergunningverlener ‘de hoekvlag opzoekt’ en het een uitdaging vindt om in de regels van gisteren de kansen van morgen te ontdekken of ‘de grens verlegt’ door te agenderen dat er echte belemmeringen zijn. We roepen het Rijk op dit te duiden.

Als het Rijk energie zet op uniformering van interpretaties dan is het aan de gemeenten, provincies en omgevingsdiensten om maatwerk te vinden in specifieke situaties. Van provincies wordt dus een betrokkenheid gevraagd bij de omgevingsdiensten om oplossingsgericht (belemmerende interpretaties) en signalerend (belemmerende regels) aan de slag gaan. Als provincies streven we hierbinnen naar een coherent kader waarbinnen stimulering- en VTH-beleid op elkaar zijn afgestemd. Graag gaan we in gesprek met de betrokken partijen over de volgende stap.

Over het streven naar een circulaire economie
Het opnieuw gebruiken van producten en grondstoffen en daarmee zuiniger omgaan met de grondstoffenvoorraad die de aarde ons biedt, noemen we ‘circulaire economie’. Hier is zowel wereldwijd als in Nederland steeds meer aandacht voor. Ook provincies hebben de ambitie om transitie naar de circulaire economie te stimuleren en te versnellen. Dat doen zij vanuit een gebiedsgerichte benadering en vanuit verschillende rollen. Bijvoorbeeld door te participeren en te investeren in regionale economische ontwikkeling en de inzet van VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) in zowel het stimuleren van innovatie als het reguleren en beheersen van risico’s. Provincies zetten daarnaast in op het faciliteren van het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt aangaande circulaire economie, het circulair maken van het eigen inkoopbeleid en de provinciale invulling aan de (versterkte) coördinatierol in de Omgevingswet (art. 2.18).

Lees hier het rapport, de bijlage en de kamerbrief.