Den Haag,
13
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.

Afzonderlijke sectortafels en taakgroepen
Als eerste gaf Nijpels een toelichting op de organisatie. De manier waarop CO2 besparing tot stand kan komen, verschilt per sector. Om per sector tot heldere afspraken te komen, zijn vijf inhoudelijke sectortafels (gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie) en een Klimaatberaad ingesteld. Aan een sectortafel werken decentrale overheden, Rijk, maatschappelijke partners en bedrijven de aanpak voor hun specifieke klimaatdoelen uit. Elke sector heeft een eigen voorzitter.

De zes tafelvoorzitters vormen gezamenlijk het Klimaatberaad en zorgen voor samenhang tussen de tafels. In bredere zin zitten er bij het Klimaatberaad nog verschillende andere partijen aan tafel, waaronder de koepels van de decentrale overheden: IPO, VNG en UvW. Deze groep zal zich focussen op de grootste risico’s en het organiseren van draagvlak.

Andere onderwerpen die aandacht krijgen in het Klimaatakkoord worden in vijf taakgroepen besproken: Arbeidsmarkt & Scholing, Financiering, Innovatie, Belemmerende Wet- en Regelgeving en Ruimtelijke Inpassing.

Uitwerking via een regionale aanpak
Om de energietransitie zo gericht mogelijk per regio aan te pakken, worden Regionale Energie- en Klimaatstrategieën (REKS) opgesteld, 30 in totaal. De regionale overheden spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij medeverantwoordelijk zijn voor het transitiebeleid. De mede overheden zijn dan ook aan alle tafels vertegenwoordigd.

Daarnaast is er een ruimtelijk expert en een vertegenwoordiger van het PBL betrokken bij elke tafel. Zij onderzoeken de gevolgen voor de ruimte en berekenen de voorgestelde plannen door. Omdat innovatie essentieel is bij de energietransitie zal dit bij alle tafels aan de orde komen.

Er worden sessies georganiseerd om partijen en burgers die niet aan de tafels zitten mee te nemen bij de ontwikkeling van het Klimaatakkoord. Verder is er een mogelijkheid om via internet ideeën aan te dragen.

Diverse Kamervragen
Vanuit de Kamer was er grote belangstelling voor de technische briefing. Vragen richtten zich vooral op het draagvlak, gedragsverandering, lastenverdeling en de inzet van Nederland om in 2030 een 55% reductie in Europa te onderhandelen.

Nijpels benadrukte dat draagvlak van groot belang is en om die reden zeker aan de tafels ter sprake gaat komen. Hieraan zal gedragsverandering worden gekoppeld, en indien meetbaar ook meegenomen worden in het Klimaatakkoord. Wat betreft de lastenverdeling van de gevolgen van het Klimaatakkoord stelde Nijpels voor dat naar het gehele koopkrachtbeeld, en niet alleen naar energie, moet worden gekeken.

Hij vindt het onwenselijk via het energiebeleid ook inkomensbeleid te voeren. De lastenverdeling wordt tegelijkertijd door Nijpels wel meegenomen, omdat deze een grote impact op het draagvlak zal hebben. Verder zal aan de tafels al worden nagedacht over een opgave van 55% CO2 reductie in 2030.

Planning
Het streven is rond deze zomer een uitgewerkt Klimaatakkoord op hoofdlijnen af te ronden, dat in de periode daarna wordt doorgerekend. Begin september zal dit moeten leiden tot een getekend akkoord; het najaar wordt gebruikt om de hoofdlijnen in concrete programma’s om te zetten. Vanaf 1 januari 2019 zal het Klimaatakkoord uitgevoerd moeten worden.

In juni gaat Nijpels nogmaals met de Kamer in gesprek over het Klimaatakkoord. Voor die tijd wordt een extra overleg gepland voor een tussentijdse update aan de Kamer.

De komende twee maanden zal een ambtelijke en vervolgens bestuurlijke tour plaatsvinden, met als doel de organisatie van de Regionale Energie- en Klimaat strategieën per provincie en met gemeenten specifiek te gaan vormgeven.

Meer informatie over ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord:
nieuwsbericht Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord.
nieuwsbericht Regionale aanpak vormt basis voor een Klimaatakkoord.