03
september
2018
|
13:40
Europe/Amsterdam

Update over de cao provincies

Samenvatting

De cao-partijen (IPO, FNV, CNV, CMHF en AVV) informeren vanaf vandaag alle werkgevers en provinciemedewerkers over de laatste ontwikkelingen rondom de cao provincies. Zij maken de uitkomsten bekend van de onlangs gehouden cao-enquête en geven een update over het nieuwe functiegebouw, dat voortkomt uit de cao 2017-2018.

Uitkomst enquête cao provincies 2017-2018

In mei hebben wij een enquête uitgezet om te horen hoe provinciemedewerkers denken over de huidige cao. 1800 collega’s hebben de moeite genomen om de enquête in te vullen. Iedereen die heeft meegedaan willen wij hierbij graag bedanken. De uitkomst geeft ons een goed beeld van de ervaringen tot nu toe met de verschillende cao-thema’s. Het blijkt dat veel collega’s vinden dat met de huidige cao een goede weg is ingeslagen, maar dat een volledige implementatie ook de nodige tijd vraagt en dat het wellicht nog te vroeg is om de effecten op alle onderdelen zichtbaar te krijgen.

Als wij nu zien dat wij inhoudelijke aanpassingen moeten doen, dan zullen we dat niet nalaten. In deze fase is het vooral van belang dat we zorgen voor een goede ondersteuning en communicatie. Bijvoorbeeld de ondersteuning van het goede gesprek door het beschikbaar stellen van de goede gesprekstool door het A&O-fonds Provincies en het zorgen voor een goede informatievoorziening over het persoonlijk ontwikkelbudget. Wij zullen de komende tijd blijven monitoren hoe de implementatie verloopt. De belangrijkste bevindingen van de enquête vind je hier.

Nieuw generiek functiegebouw: basis is gelegd

In de cao 2017-2018 is afgesproken een nieuw sectoraal generiek functiegebouw te ontwikkelen met een beperkt aantal functiefamilies. Uitgangspunten voor dit nieuwe, sectorale functiegebouw zijn: generiek, onderhoudsarm en toekomstbestendig. Daarnaast moet het nieuwe functiegebouw met de veranderingen in en rondom de provinciale organisaties kunnen meebewegen en de ontwikkeling van medewerkers blijvend kunnen faciliteren. Human Capital Group (HCG) heeft opdracht gekregen voor de ontwikkeling en de basis voor dit nieuwe functiegebouw is inmiddels gelegd.

Ronde langs de provincies

HCG heeft met iedere provincie gesprekken gevoerd om te komen tot de ideale vorm van het nieuwe functiegebouw. Het waren goede gesprekken met waardevolle input. Mede op basis van deze bevindingen is een blauwdruk ontwikkeld. De keuze is gemaakt om een generiek functiegebouw te ontwikkelen met een beperkt aantal functiefamilies. Op dit moment zijn er drie verschillende functiefamilies gedefinieerd: Management, Proces & Realisatie en Expertise. Deze namen worden in de ontwikkelfase als werktitels gehanteerd. Als cao-partijen hebben wij ingestemd met deze blauwdruk. HCG gebruikt deze blauwdruk nu bij de verdere ontwikkeling van het functiegebouw. Het nieuwe functiegebouw krijgt een vorm die recht doet aan én een plek heeft voor alle functies binnen de provincies, inclusief de griffie-functies.

Vervolgstappen

De verdere ontwikkeling van het generieke functiegebouw gebeurt met een ontwikkelgroep die in diverse werksessies het nieuwe functiegebouw inhoudelijk verder zal vormgeven. Aan deze ontwikkelgroep nemen deskundigen uit de provincies deel. Gezamenlijk zullen zij in de werkgroep de functiereeksen opstellen. De planning is dat HCG het nieuwe functiegebouw eind oktober oplevert.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze cao update vragen? Dan kunt u de cao partijen mailen via cao@ipo.nl.

De volgende cao update verschijnt in oktober.