Utrecht ,
07
september
2018
|
17:00
Europe/Amsterdam

Utrecht: uitdagingen veenweidegebied

Om het veenweidengebied leefbaar en (economisch) gezond te houden is dringend actie nodig. Ondernemers en gebruikers van het gebied spraken op 6 september met bestuurders van de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Woerden.

Het doel was om samen tot mogelijke oplossingen te komen voor het probleem van bodemdaling en zwaar landbouwverkeer op de vaak smalle wegen. Deze oplossingen leggen we naar verwachting eind 2019 vast in een gezamenlijke agenda.

UITDAGINGEN IN HET VEEN
Het veenweidengebied kent veel uitdagingen. Zo is bijvoorbeeld zwaar landbouwverkeer nodig voor de agrarische bedrijven in het gebied, alleen vormt dit een veiligheidsrisico voor fietsers. Voor het veenweidengebied is het van belang om te zoeken naar duurzame oplossingen voor infrastructuur en energie, landbouw en waterbeheer, bodemdaling en klimaatverandering. Daarbij moeten we ook blijven werken aan het behoud van het landschap, mogelijkheden voor recreatie en het in standhouden van de biodiversiteit. Alleen door intensief samen te werken kunnen we het buitengebied echt toekomstbestendig maken.

URGENTIE
Gedeputeerde Pennarts-Pouw (provincie Utrecht): “Het is twee voor twaalf. De urgentie om het veenweidegebied toekomstbestendig in te richten is groter dan ooit. Denk hierbij ook aan het aanpakken van de CO2-uitstoot van het veen. Mede door de ontwikkelingen van beleid en kennisinnovaties is dit hét moment om de problematiek van bodemdaling en agrologistiek beet te pakken.”

VEENWEIDEGEBIED: UNIEK MAAR PROBLEMATISCH
Het veenweidegebied is een landschappelijk waardevol en mondiaal gezien uniek landschap. Maar het veenpakket is gestaag aan het ‘opbranden’, een oxidatieproces dat onomkeerbaar is. De bodem daalt hierdoor. Niet overal even hard, want natte gebieden dalen langzamer dan gebieden die ontwaterd zijn. De hoogteverschillen maken het lastig om de waterhuishouding in het gebied goed te regelen. Lage waterstanden kunnen leiden tot verzakking van de huizen die gebouwd zijn op palen. Als die palen droog komen te staan, kan er namelijk paalrot ontstaan. De veenbodem is ook slap, waardoor straten, kabels en leidingen verzakken. De oxidatie van veen heeft daarnaast ook gevolgen voor het klimaat en het milieu: het inklinken van de veenbodem gaat gepaard met de uitstoot van onder andere CO2, en het zorgt ervoor dat meststoffen terecht komen in het oppervlaktewater.