Den Haag,
07
februari
2018
|
00:00
Europe/Amsterdam

Voorgenomen wijziging Mediawet conform IPO-consultatie ingediend bij Tweede Kamer

De IPO-consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad. Het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast en ligt nu voor bij de Tweede Kamer. De verplichting voor de provincies om bij meerdere gegadigden te bemiddelen tot één voordracht van een regionale media-instelling (rpmi) per provincie is uit het wetsvoorstel gehaald. Aanleiding voor het spoedwetsvoorstel is dat in de provincie Groningen nog een gegadigde belangstelling toonde om te worden aangewezen als regionale publieke omroep.

Conform de adviesrol van provinciale staten (artikel 2.61 van de Mediawet 2008) heeft het IPO voorgesteld dat het Commissariaat advies kan vragen aan provinciale staten over welke partij het beste in staat is de functie van regionale media-instelling te vervullen. Provinciale staten zijn niet gehouden om hieraan tegemoet te komen en om een voorkeur voor een bepaalde partij uit te spreken. De wettelijke rol van provinciale staten beperkt zich tot de toetsing of de betreffende media-instelling voldoet aan de eisen (tweede en derde lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008).

Het IPO heeft zich verder van een oordeel onthouden over de voorziene maximering van het aantal regionale publieke omroepen per provincie. Dit is aan de Minister en aan het Commissariaat. Doel van de wetswijziging is versnippering van het beschikbare budget over meer regionale omroepen tegen te gaan. In Zuid-Holland zijn er nu twee regionale omroepen. Dit is historisch zo is gegroeid. In de andere elf provincies is er één regionale omroep.

In het regeerakkoord heeft het kabinet het belang onderschreven van een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus en voldoende onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau. Na de bezuinigingen in de vorige kabinetsperiode zijn er echter geen structurele extra middelen voor de regionale omroep voorzien. Wel trekt het kabinet de komende periode geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek.

Na aanvaarding door de Staten-Generaal zal aan de wetswijziging terugwerkende kracht worden verleend tot 15 december 2017.