Den Haag ,
20
april
2018
|
09:00
Europe/Amsterdam

Wat gebeurt er al op ‘de weg naar’ een circulair Nederland in 2050? Aanpak provincie Flevoland

Hoe komen we tot een circulaire economie, hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken, wat zijn de kansen en uitdagingen? Hierover praten de provincies met elkaar op een IPO-bijeenkomst op 26 april. In dit artikel neemt Carina van Dijk, verantwoordelijke voor de opgave circulaire economie, je mee in hoe provincie Flevoland zich inzet om de transitie te realiseren.

Omgevingsvisie FlevolandStraks

“In de onlangs vastgestelde Omgevingsvisie FlevolandStraks is circulaire economie opgenomen als één van de zeven maatschappelijke vraagstukken voor de lange termijn. De Opgave Circulaire Economie is samen met partners opgesteld, met de volgende ambitie: “In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de grondstoffenleverancier voor de circulaire economie.” Carina: “Door de circulaire economie als opgave op te pakken, nemen we verantwoordelijkheid voor een wereldwijd vraagstuk en bouwen we tegelijkertijd aan een economie waar Flevoland in de toekomst de vruchten van kan plukken. Onze provincie heeft een kansrijke uitgangspositie daarvoor: de ligging, de ruimtelijke mogelijkheden, de arbeidsmarkt, de innovatiekracht van onze ondernemers, het uitgestrekte landbouwareaal en onze opleidingsinstituten en kennisinstellingen. Daar bovenop komt de hands-on mentaliteit van de Flevolanders: we willen dingen maken, bouwen en verbouwen.”

Aansluiting Transitie-agenda’s
“Bij de ondertekening van het Grondstoffenakkoord heeft Provincie Flevoland aangegeven zich l graag aan te sluiten op de landelijke transitieagenda’s in de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw en Maakindustrie.”

Ondernemers verbinden
Carina vervolgt: “Wij willen de condities zodanig creëren dat de circulaire economie een vlucht kan nemen in Flevoland. Dat doen we door o.a. ondernemers met elkaar in contact te brengen. Hiervoor zijn twee platforms opgezet: Gebruikte Materialen en Groene Grondstoffen. Hier ontstaan netwerken, wordt kennis gedeeld en inspiratie geboden voor nieuwe business.”

Gebruikte materialen
“De provincie zet in op materiaalstromen die in Flevoland aanwezig zijn en waaraan behoefte bestaat in de markt. Hierbij sluit de provincie in eerste instantie aan bij de grote bouw- en verbouwopgave in de provincie en omliggende regio’s. De vraag naar circulaire bouwmaterialen gaat fors groeien.”

Groene grondstoffen
“Hierbij richt de provincie zich op de nutriëntenkringloop om landbouwgrond vruchtbaar te houden en op het stimuleren van productie van (nieuwe) groene grondstoffen voor chemie, farmacie, materiaaltoepassingen en energie. Ook kijkt de provincie naar grondstoffen die kunnen worden geproduceerd uit organische reststromen en afvalwater.”

Ketenvorming
Carina: “De nieuw opgezette platforms zijn bedoeld om verbindingen te leggen tussen grondstoffenproducenten, verwerkers, kennisinstellingen, ontwerpers en overheden met als resultaat ketens waarin circulaire producten ontstaan waar ook een afzetmarkt voor is. De provincie faciliteert de platforms omdat het voor de markt lastig blijkt om de grondstoffenstromen te identificeren én om ze te koppelen aan de juiste verwerker of afnemer. Daarom is er inmiddels ook een grondstoffenanalyse uitgevoerd.”

Ketenmanager en hand in eigen boezem: aanjagen door aanbestedingen
“Als er een keten kan worden gevormd, dan levert de provincie ondersteuning in de vorm van een ketenmanager. Die treedt op als secretaris van het keteninitiatief. Een ketenmanager brengt de vraagstukken in beeld, spoort belemmeringen op en helpt bij het benoemen van succesfactoren. Deze worden teruggekoppeld naar de provincie en gebruikt als input voor beleidsvorming. Omdat de provincie ziet dat zij als afnemer ook een aanjagende rol kan hebben, wordt gekeken of het inkoopbeleid ook meer circulair gemaakt kan worden. Zo wordt gekeken naar de bedrijfsvoering, maar ook naar de aanbesteding van infrastructurele projecten. Door samen te werken en kennis te delen met medeoverheden op het gebied van inkoop, verwachten we een grotere impact te kunnen veroorzaken. Zowel op regionaal als op interbestuurlijk niveau.

Op dit moment staat Flevoland nog aan het begin van de opgave. De eerste contouren van concrete ketens en samenwerkingsverbanden beginnen zich langzaam af te tekenen. De platformbijeenkomsten worden goed bezocht en de wil tot samenwerking is er volop bij ondernemers en andere partijen. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst voor een circulaire economie in Flevoland en Nederland.

Om de transitie naar Circulair te monitoren zal Flevoland bijdragen aan de ontwikkeling van het monitoringssysteem van Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en onze monitoring laten aansluiten bij hoe het PBL de landelijke monitoring inricht.”

Lees hier meer over circulaire economie in de omgevingsvisie van Flevoland.

In mei plaatsen we een vervolgbericht met de uitkomsten van de bijeenkomst.