Zwolle,
24
april
2019
|
16:00
Europe/Amsterdam

West-Overijssel maakt gezamenlijke strategie voor klimaatdoelen 2030

Bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerders in West-Overijssel hebben afspraken gemaakt over de regionale aanpak van de energietransitie. Aanleiding voor de afspraken is het nationale klimaatakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. Het klimaatakkoord leidt tot grote opgaven in de regio. Er moet op grote schaal duurzame elektriciteit worden opgewekt. Ook voor verwarming van gebouwen en woningen – nu vaak aardgas - worden duurzame alternatieven gezocht. De samenwerkende partijen gaan mét de samenleving op zoek naar de beste oplossingen. Deze worden opgeschreven in een zogeheten regionale energiestrategie (RES).

Eerste stap: samen starten Marcel Blind (voorzitter van de Stuurgroep Energie Strategie West Overijssel): “De energietransitie is een enorme opgave, die iedereen gaat zien en voelen. We moeten belangrijke keuzes maken, die impact hebben op onze leefomgeving en het mooie landschap in onze regio. Tegelijkertijd is de RES een kans om hier als regio zelf het initiatief in te nemen en de lijnen uit te zetten.”

In alle besturen is deze week gesproken over de concept-startnota voor de RES. Dit is het spoorboekje dat de samenwerkende partijen willen gebruiken om tot een regionale aanpak te komen.

Belang voor de regio

Een belangrijke vraag is welke maatregelen voor inwoners acceptabel zijn. Er moet een goede balans gevonden worden tussen de bijdrage aan de energietransitie, de (maatschappelijke) kosten, de impact in het landschap en de maatschappelijke acceptatie. De energietransitie biedt West-Overijssel aan de andere kant ook heel veel kansen op het gebied van werk en het stimuleren van innovatie. Daarom wordt een adviesgroep gevraagd om mee te denken en te adviseren. In de adviesgroep zitten onder anderen VNO/NCW Midden, Natuur en Milieu Overijssel, Salland Wonen namens de woningcorporaties, het cluster Bio-energie Oost Nederland en LTO Noord. Omdat voor het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie een stabiel energienetwerk noodzakelijk is, zijn ook de regionale netwerkbeheerders Rebo, Coteq en Enexis betrokken.

Marcel Blind: “In de startnotitie hebben we nadrukkelijk aandacht voor de inbreng van volksvertegenwoordiging, bedrijven, instellingen en inwoners. We proberen op die manier zoveel mogelijk acceptatie en draagvlak te creëren voor onze aanpak. Uiteindelijk is het immers aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de diverse Algemene Besturen in de regio om de noodzakelijke besluiten de nemen.”

Hoe werkt het?

In elke regio in Nederland wordt bepaald welke stappen kunnen worden gezet om tot een duurzamer energieverbruik te komen. Dit leidt per regio tot een aanbod aan de rijksoverheid. In zo’n aanbod staan de maatregelen, zoals de aanleg van zonnevelden of windmolens en het aardgasvrij maken van woningen. Dat aanbod moet in juni 2020 klaar zijn. De optelsom van al deze regionale strategieën moet uiteindelijk leiden tot realisatie van de doelen in het klimaatakkoord.

Om na de ondertekening van het landelijke klimaatakkoord snel aan de slag te kunnen, bereidt de regio zich nu al voor. Dat betekent dat nu al informatie wordt ingewonnen en het proces wordt georganiseerd.

Wat gaat er hierna gebeuren?

Allereerst informeren we de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen over deze aanpak. Zodra het klimaatakkoord is getekend bespreken we de startnotitie met hen: zijn ze het eens met onze aanpak? En welke ideeën hebben zij om de Regionale Energiestrategie tot een succes te maken? Daarna kunnen we aan de slag om de energiestrategie te gaan maken.

Voortbouwen op lopende initiatieven

In alle gemeenten in West Overijssel, bij de waterschappen en provincie Overijssel lopen al diverse initiatieven; er gebeurt veel op het gebied van klimaat en duurzaamheid. In deze initiatieven zit letterlijk veel energie, en die gaan gewoon door. In de Regionale Energie Strategie bereiden we de vervolgstappen voor die nodig zijn om de doelen van 2030 te bereiken, met een doorkijk naar 2050.