Den Haag ,
03
september
2018
|
16:00
Europe/Amsterdam

Zeeland en Fryslân maken afspraken over samenwerking

Op 3 september 2018 bracht een delegatie van Zeeuwse bestuurders een bezoek aan het Friese Woudsend. In Fryslân werden de vertegenwoordigers van provincie, waterschap en gemeenten hartelijk ontvangen door Commissaris van de Koning Brok en andere Friese bestuurders. Ook de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van BZK, de heer Kuijpers, was naar Fryslân afgereisd. Doel van het overleg was om verdere afspraken te maken over samenwerking tussen en innovatie in beide provincies. Fryslân en Zeeland willen hierin, samen met het Rijk, optrekken om een aantal thema’s uit te werken.

Zeeland en Fryslân hebben veel overeenkomsten. De provincies hebben elk een sterke identiteit, liggen aan de rand van Nederland en hebben een plattelandskarakter. Op verschillende vlakken zien de beide gebieden zich voor dezelfde uitdagingen geplaatst. Denk aan (het inspelen op) demografische ontwikkelingen, verzilting en bereikbaarheid. Zeeland en Fryslân maakten dit voorjaar al bekend dat ze samen willen optrekken om deze thema’s verder uit te werken. Ook in bestuurlijk opzicht hebben de provincies belangrijke gelijkenissen. Ze hebben beide één waterschap en een beperkt aantal gemeenten. Daardoor kunnen ze als regio snel schakelen en invulling geven aan interbestuurlijke uitdagingen.

In Woudsend bespraken de bestuurders hoe zij hieraan invulling geven op de volgende thema’s:

1. Wonen en onderwijs op het platteland
Huishoudens worden kleiner en ouder. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt: de vraag verschuift van traditionele gezinswoningen naar levensloopbestendige en duurzame woonvormen. De problematiek van de woningmarkt in Fryslân en Zeeland is complex en vraagt om creativiteit om te komen tot ruimtelijke kansgebieden. Ook heeft het gevolgen voor de spreiding en bereikbaarheid van scholen. Maatwerk is vaak noodzakelijk om creatieve oplossingen mogelijk te maken. Partijen die elkaar voorheen nauwelijks opzochten, gaan steeds vaker samenwerken. Denk aan samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen in beide provincies. Dat is spannend, nieuw en doet soms pijn. Wethouder Wielinga Sûd-West Fryslan: ‘Twee prachtige provincies die de krachten op deze thema’s goed bundelen.

2. Beter betrekken van jongeren bij de democratie
Zeeland en Fryslân willen samen met jongeren een campagne ontwikkelen om 16- en 17-jarigen intensiever te betrekken bij het openbaar bestuur. We dagen hen uit om deel te maken van de beweging #doemeecratie. Een roadshow leert jongeren hoe de democratie in Nederland werkt en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen. Gedeputeerde De Rouwe ‘Jongeren zijn veel serieuzer en meer betrokken dan we vaak denken.’ Gedeputeerde Van der Maas: ‘Daar moeten we gebruik van maken!’ Hieraan gekoppeld organiseren we een competitie getiteld “Het beste idee voor Zeeland/Fryslân”. Daarnaast betrekken we de scholen tijdens de verkiezingen voor Waterschap en Provinciale Staten in maart 2019. Een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de campagne is weggelegd voor jongerenplatform Jouw zeeland, de jeugddijkgraaf/commissaris en de Friese Jongerenadviesraad. Ook BZK is betrokken en ondersteunt dit initiatief vanuit het programma Lokale Democratie.

3. Klimaat en energie
De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor beide provincies. Als gevolg van het veranderende klimaat verandert het landschap. Denk aan aanpassing van dijklichamen en achterland, waterberging, maar ook aan zonnepanelen en windturbines die het landschap kleuren. Hoe zorg je voor een omgeving waarbij in het landschap ruimte is voor duurzame energieopwekking, maar ook voor recreatie en woningen? Daar moeten we met elkaar de discussie over aangaan. Dijkgraaf Van Erkelens, Wetterskip: ‘We moeten echt nadenken over een actieve rol van de overheid bij de ruimtelijke uitwerking van de klimaatopgave.’ In december komen de bestuurders uit beide provincies en de vertegenwoordiging van BZK weer bijeen om concrete afspraken te maken op deze onderwerpen in Zeeland. Burgemeester Bergmann (Middelburg) geeft aan dat ‘de positieve en enthousiaste samenwerking tot resultaat moet leiden in december. Een ieder heeft zijn huiswerk te doen.’ Op deze manier werken de overheden in de beide provincies aan bestuurlijk sterke regio’s die de interbestuurlijke uitdagingen van de toekomst aan kunnen.Friese en Zeeuwse bestuurders samen