Middelburg ,
26
september
2019
|
12:30
Europe/Amsterdam

Zeeuwse provinciale begroting: ruimte om te investeren in de grote opgaven

Zeeland wil inspelen op een veranderend klimaat en werken aan de energietransitie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland. Vraagstukken die een gezamenlijke inzet vragen van andere overheden en partijen in Zeeland en waaraan het provinciebestuur prioriteit geeft. 

Voor de uitvoering hiervan en bestaand beleid trekt de Provincie Zeeland komend jaar 28 miljoen euro uit. Dat blijkt uit de provinciale begroting en Zomernota. Daarin staat waar de Provincie komend jaar geld aan wil besteden. “Samen verschil maken” is de titel van het coalitieakkoord en ook de manier waarop het provinciaal bestuur wil werken. Klimaat, energietransitie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en het zichtbaar maken van Zeeland zijn belangrijke opgaven voor de komende periode.

Er is onverminderd aandacht voor de grote projecten Thermphos, Natuurpakket Westerschelde, Marinierskazerne en Waterdunen. Gedeputeerde Staten stellen voor om twee nieuwe grote projecten te benoemen: de Zanddijk en een Deltaplan Zoet Water. Verder wordt ook in 2020 geïnvesteerd in projecten waar met het Rijk afspraken over zijn gemaakt in de Regiodeal. De Regiodeal is een overeenkomst tussen het Rijk en de Provincie met als doel een aantrekkelijk woon- en werkklimaat in Zeeland.

Netwerk

De opgaven moeten in samenspel met andere partijen worden aangepakt. De Provincie zit niet alleen aan het roer. Netwerksturing, een gezamenlijke sturing van netwerkpartners, is de aangewezen werkwijze voor die opgaven. De uitwerking van de vijf opgaven zal tot investeringen leiden. Hoe groot weten we nu nog niet: de oplossing zal ook afhangen van de keuzes en richting die de Provincie samen met de partners gaat bepalen. Belangrijke partners zijn de Zeeuwse gemeenten, die financieel onder druk staan doordat ze minder ontvangen van het Rijk.

Nog steeds stijgen de noodzakelijke investeringen in Zeeland uit boven de beschikbare middelen. De Provincie moet dus scherpe keuzes blijven maken in de uitgaven. Herstel van de “weeffout” in het provinciefonds (waarin de Provincie gekort wordt op de bijdrage voor Delta-dividend dat ze niet meer ontvangt) blijft daarom onverminderd noodzakelijk. 

Digitaal

Het nieuwe college maakt ook verschil in de wijze van presenteren van de Begroting. Die wordt nu voor het eerst digitaal en interactief aangeboden en daarmee toegankelijker en inzichtelijker. De komende jaren worden de functionaliteiten van de begrotingsapp verder uitgebreid. De digitale Begroting is te vinden op www.zeeland.nl.

Lees meer over het coalitie akkoord en de ambities van het College op www.zeeland.nl.