Den Haag ,
12
februari
2020
|
15:02
Europe/Amsterdam

Zuid-Hollandse gemeentebestuurders op zoek naar gezamenlijk belang bij aanpak stikstof

“Zeg niet wat een ander moet doen of laten, maar kijk waar je elkaar kunt helpen”. De boodschap, verwoord door de Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen, vatte de sfeer tijdens de tweede bestuurlijke bijeenkomst over stikstof voor Zuid-Hollandse gemeentebestuurders op 7 februari goed samen.

Tijdens de bijeenkomst nam gedeputeerde Jeannette Baljeu de aanwezigen mee in de stappen die de provincie met onder meer gemeenten zet op weg naar een gebiedsgerichte aanpak. “We gaan eerst heel nauwkeurig in kaart brengen wat de exacte stikstofbelasting is die onze twaalf stikstofgevoelige Natura-2000-natuurgebieden in Zuid-Holland aan kunnen. Met die informatie in de hand kunnen we vervolgens bepalen wat er nodig is om de werkelijke neerslag te verlagen. En wie daaraan kunnen bijdragen en wat zij daarvoor nodig hebben.

Inzet vanuit alle sectoren

Baljeu benadrukte dat het belangrijk is dat alle sectoren meedoen. Van bouw tot industrie en van landbouw tot energie – een uitweg uit de stikstofproblematiek vraagt inzet van ons allemaal. Die benadering sluit aan bij de wens van de gemeentebestuurders. Zij hebben te maken met concrete vraagstukken over bijvoorbeeld woningbouwprojecten of uitbreiding van bedrijven, waarvoor ze passende oplossingen willen bieden. De benodigde ontwikkelruimte daarvoor moet in de meeste gevallen op lokaal niveau gevonden worden. Maatwerkoplossingen zoals extern salderen – elders minder stikstof uitstoten zodat een project toch mogelijk wordt – zijn hierbij cruciaal.

Sectortafel

Op dit moment is de provincie al in gesprek met de vertegenwoordigers van de belangrijke economische sectoren. Zij komen maandelijks bijeen aan de zogenoemde sectortafel, waar gesproken wordt over maatregelen die de stikstofdepositie (neerslaan van stikstofverbindingen) in de provincie structureel omlaag kunnen brengen. De provincie onderhoudt hierover nauw contact met het Rijk en met de andere provincies.

Bouwen en wonen

Daarnaast overlegt de provincie regelmatig met specifieke sectoren over maatregelen die al op kortere termijn kunnen zorgen voor verbetering van de kwaliteit van natuurgebieden. Als de natuur er goed voor staat is er ook meer ruimte om weer vergunningen te verlenen voor economische activiteiten die stikstofuitstoot tot gevolg hebben. Op 12 februari organiseert de provincie bijvoorbeeld een eerste bijeenkomst voor gemeenteambtenaren bouwen en wonen. Doel is om samen te onderzoeken wat nodig en mogelijk is om de urgente woningbouwopgave en andere opgaven in Zuid-Holland gerealiseerd te krijgen nu het vergunningentraject daarvoor lastiger is geworden als gevolg van de situatie rond stikstof.