Den Haag,
11
juli
2019
|
13:56
Europe/Amsterdam

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen

Samenvatting

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er is in 2018 één zware overtreding geconstateerd, waarbij door de toezichthouder direct is ingegrepen waardoor onmiddellijk gevaar is weggenomen. In 2017 waren dat twee overtredingen en in 2016 waren er nog vier van dat soort overtredingen. Dit blijkt uit de achtste jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2018’).

In deze Brzo-monitor worden de resultaten van de Brzo-inspecties beschreven tussen 1 januari en 31 december 2018, uitgevoerd door de zes Brzo-Omgevingsdiensten in opdracht van de provincies, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio’s. De monitor is als onderdeel van het rapport ‘Staat van de Veiligheid’ door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Verschuiving van zware en middelzware naar lichte overtredingen 
De monitor schetst een beeld van het toezicht, de handhaving en de naleving van de wet- en regelgeving door de bedrijven. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat naleving door bedrijven – uitgedrukt in het percentage bedrijven zonder overtredingen – in 2018 43% bedroeg. Dit percentage is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Bij in totaal 81% van de geïnspecteerde bedrijven zijn geen of lichte overtredingen geconstateerd. Ten opzichte van 2017 is dit percentage licht gestegen (dit was 79%). De trend van verschuiving van zware en middelzware overtredingen naar lichte overtredingen heeft zich verder doorgezet.

Veel bereikt, maar er zijn verbeterpunten
Vanuit de verantwoordelijkheid als Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd gezag bij Brzo-bedrijven, zetten de provincies zich door middel van een programmatische aanpak in om toezicht en handhaving bij deze bedrijven te verbeteren. Uit de monitor blijkt dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt en al veel is bereikt. Er zijn echter nog wel verbeterpunten die de provincies vanuit de goede samenwerking met de Brzo toezicht- en handhavingspartners zullen oppakken. Zo zijn verhoudingsgewijs de meeste overtredingen geconstateerd bij de branches metaal, fijnchemie, afval en bulkchemie. De provincies zullen samen met de andere Brzo-partners deze constatering laten doorwerken in de uitvoering van de Brzo-inspecties in 2019. Dit past binnen de afspraak tussen de Brzo-partners om achterblijvende bedrijven harder aan te pakken.

De Brzo-monitor kunt u hier inzien.

Alles over de Staat van de Veiligheid vindt u hier.